Użytkowanie wieczyste

Przedstawiamy informacje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność m.st. Warszawy.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu – najważniejsze zasady

  1. Przekształcenie odbywa się z mocy prawa z dniem 1 stycznia   2019 r.
  2. Przekształceniu podlegają wyłącznie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe
  3. Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów – dla gruntów leżących na terenie naszej dzielnicy.
  4. Nie trzeba składać wniosku o wydanie zaświadczenia – Burmistrz Dzielnicy Ursynów je przygotuje i wyśle dotychczasowym użytkownikom wieczystym.
  5. Nie trzeba składać wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej – Burmistrz Dzielnicy Ursynów prześle zaświadczenie do sądu wieczystoksięgowego, a sąd dokona wpisu z urzędu bez pobierania opłat.
  6. Aby skorzystać z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia należy złożyć wniosek do Burmistrza Dzielnicy Ursynów o wniesienie opłaty jednorazowej. Można to zrobić dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.   

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności została szczegółowo opisana na stronach Urzędu m.st. Warszawy (TUTAJ)

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

Co to jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu oznacza, że z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, z mocy samego prawa, przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Zasady przekształcenie określone zostały w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1716).

Jedną z korzyści związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu jest to, że znika obowiązek wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Należy jednak pamiętać, że nadal pozostaje obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości.

Które grunty podlegają przekształceniu w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych ?

W trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. przekształceniu z dniem 1 stycznia 2019r. podlegają wyłącznie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1) lub 2) powyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształceniu nie podlegają m.in. grunty niezabudowane lub zabudowane innymi obiektami niż opisane powyżej.

W przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone powyżej, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki, o których powyżej, następuje z dniem:

1) założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo

2) wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa powyżej.

W przypadku, gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.

W jaki sposób następuje potwierdzenie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu ?

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które w odniesieniu do nieruchomości m.st.Warszawy jest wydawane przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Jak uzyskać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu ?

Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów wyda zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Wydanie zaświadczenia z urzędu nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej od wydania tego zaświadczenia.

Zaświadczenie zostanie przesłane dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Istnieje także możliwość wydania zaświadczenia na wniosek właściciela. W takim przypadki zaświadczenie zostanie wydane w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek właściciela gruntu wynosi 50 zł.

W przypadku gdy wymagane jest zezwolenie ministra do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości Burmistrz Dzielnicy Ursynów wyda zaświadczenie w terminie 4 miesięcy od dnia przedstawienia przez cudzoziemca ostatecznego zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Jak dokonać wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu ?

Aby dokonać wpisu własności gruntu w księdze wieczystej nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań.

Wpis w księdze wieczystej nastąpi na podstawie zaświadczenia Burmistrza Dzielnicy Ursynów potwierdzającego to przekształcenie. Burmistrz Dzielnicy Ursynów przekaże zaświadczenie do właściwego sądu wieczystoksięgowego w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Jakie opłaty ponosi się z tytułu przekształcenia ?

Z tytułu przekształcenia ponosi się opłatę.

Wysokość opłaty i terminy jej wnoszenia będzie określona w zaświadczeniu o przekształceniu.

Roczna opłata przekształceniowa jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat. Opłata może podlegać waloryzacji

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Istnieje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej i skorzystania z bonifikaty od tej opłaty.

Jak skorzystać z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia ?

Aby skorzystać z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia należy na piśmie złożyć Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów zamiar jednorazowego wniesienia opłaty (opłata jednorazowa). Wniosek w tej sprawie można złożyć dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu.

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

Na mocy uchwały Rady m.st.Warszawy  Nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1) wyrażona została zgoda na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) wyrażona została zgoda na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

które to przekształcenie jest dokonywane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Uchwała dotyczy wyłącznie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.

Kto ponosi opłatę z tytułu przekształcenia w przypadku zbycia nieruchomości ?

Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Jak odwołać się od wysokości opłaty z tytułu przekształcenia ?

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do Burmistrza Dzielnicy Ursynów wniosek o ustalenie w drodze decyzji wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty.

Wniosek składa się w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia.

Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu.

W jaki sposób jest zabezpieczona wierzytelność m.st.Warszawy z tytułu opłaty przekształceniowej ?

Zaświadczenie o przekształceniu stanowi podstawę wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej przekształceniom.

Jak wykreślić z księgi wieczystej roszczenie o opłatę ?

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Dzielnicy Ursynów wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej.

Właściciel gruntu składa do sądu wieczystoksięgowego (Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, Warszawa Al. Solidarności 58) wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Do wniosku załącza się zaświadczenie, o którym mowa powyższej. Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd wieczystoksięgowy pobiera się opłatę stałą w wysokości:

– 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

– 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Kto nie ponosi opłaty z tytułu przekształcenia ?

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:

  1. a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
  2. b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:

– art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),

– innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Toczące się postępowania o aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek procentowych tych opłat, wszczęte i niezakończone przed dniem przekształcenia, toczą się nadal po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

Jeżeli w wyniku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub aktualizacji stawki procentowej ustalona zostanie nowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata wnoszona jest w nowej wysokości wynikającej z tej aktualizacji i obowiązuje od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Czy muszę uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za 2019 rok ?

Jeżeli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przekształciło się z dniem 1 stycznia 2019r roku w prawo własności nieruchomości to z dniem 1 stycznia 2019r znika obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, niezależnie do tego czy wydano już zaświadczenie o przekształceniu.

W najbliższym czasie zostanie udostępniona lista nieruchomości, w odniesieniu do których z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, co rozwieje wątpliwości związane z obowiązkiem wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Lista nieruchomości, które spełniały kryteria niezbędne do przekształcenia z dniem  1 stycznia 2019 r., a w stosunku do których były prowadzone postępowania administracyjne w sprawie przekształcenia w oparciu o przepisy starej ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostanie opublikowana po dniu 31 marca 2019r, gdyż do tej daty użytkownikom wieczystym przysługuje uprawnienie do złożenia Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

Czy nadal mogę skorzystać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na podstawie przepisów starej ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ?

Jeżeli przed dniem 1 stycznia 2019r w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe było prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie  przekształcenia w oparciu o przepisy starej ustawy z dnia 29 lipca 2005r. użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, mogą złożyć do dnia 31 marca 2019 r. Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów oświadczenie o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

W przypadku nie złożenia tego oświadczenia do dnia 31 marca 2019 r. postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. zostaną umorzone, a przekształcenie następuje ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018r.

Jeżeli postępowania prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. nie zakończą się do dnia 31 grudnia 2021 r. wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2022 r. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018r.

Pomoc publiczna

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.